عکس سيد جعفر رضوي پناه
در پاسخ به: انتخاب فلوترنسمتر
از سيد جعفر رضوي پناه در دوشنبه، 17 شهریور 1393، 8:44 عصر
 

با سلام

معمولا فلومترها بهتر است با نرم افزار سایزینگ خود سازنده تعیین اندازه شوند. ولی در رابطه با سوالی که شما پرسیدید به ترتیب زیر میتوانید مل کنید.

ابتدا فلوی هوای معادل فلوی سیال مورد نظر را با استفاده از رابطه

W_air = (M_air / M_gas) x W_gas

به دست آورید. در رابطه فوق W فلوی جرمی و M وزن مولکولی است. از آنجا که فشار و دمایی که در کاتالوگ سازنده برای تعیین محدوده فلو استفاده شده در شرایط استاندارد است، فلوی حاصل باید در این شرایط تعیین گردد.

Q_std_air = (W_air / ro_std_air)

که در آن Q فلوی حجمی هوا و ro چگالی هوا در شرایط استاندارد ذکر شده در کاتالوگ هستند.